7 Rugăciuni puternice ale Părintelui Arsenie Boca și zilele săptămânii în care se rostesc

Despre părintele Arsenie Boca puține sunt lucrurile neștiute de dreptcredincioși. Însă puțini știu care sunt rugăciunile și ordinea lor, așa cum erau rostite de sfântul părinte.

Așadar, iată mai jos, rugăciunile rostite de Părintele Arsenie Boca în fiecare zi a săptămânii:

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de LUNI!

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotștiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o Ființă cu Tatăl, prin Care toate S-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut Om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și a pătimit și S-a îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și cei trecuți în neființă, a Cărui împărăție nu v-a avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci.

Într-Una sfântă, sobornicească și apostolică Biserică. Mărturisesc, întru iertarea păcatelor. Aștept învierea celor adormiți și viața veacului ce va să fie.

Amin!”

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de MARȚI!

„Iartă-mă, Doamne pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut! Pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit! Pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit! Pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles! Pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat!

Pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o! Pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o! Pentru Lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o! Pentru viața pe care aș fi putut să o ocrotesc și nu am ocrotit-o!

Pentru visele pe care mi le-aș fi putut împlini și nu le-am împlinit! Pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teamă nu am îndrăznit să pășesc! Pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o! Pentru tot ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat pentru gloria Ta, Doamne și a Împărăției Tale Divine!

Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele în Numele lui Iisus,

Amin!”

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de MIERCURI!

„Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (spune aici numele celor doriți de tine) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (spune numele tău) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!”.

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de JOI!

„Preasfânta Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni izgonește de la mine, smeritul și ticălosul robul Tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte.

Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos.

Și mă izbăvește de multe rele și aduceri-aminte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește.

Că binecuvântată ești de toate neamurile, preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor.

Amin!”

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de VINERI!

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele dinainte de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința înțelepciunii îi ridici!

Primește această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața Preacinstitei Tale icoane!

Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor smerită înțelepciune, fiilor ascultare și nouă tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei, duhul smereniei și al blândeții, duhul curăției și al adevărului.

Și acum, Maică Prealaudată, dă-ne buna sporire a minții, pe cei aflați în vreajbă și în dezbinare împacă-i, unește-i și pune între ei o legatură de iubire nedesparțită, pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povățuiește-i frica de Dumnezeu, înfrânarea și hărnicia, dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștințe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Cea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slavită decât Serafimii.

Iar noi, văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!”

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de SÂMBĂTĂ!

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, toată ziua, să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai mila de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie!

Amin!”

Rugăciunea pe care Sfântul Părinte o rostea în fiecare zi de DUMINICĂ!

„Doamne, Tu ești mare, Tu eşti Dumnezeu, Tu eşti Tatăl.

Pe Tine te rugăm, prin mijlocirea Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril şi Rafail să ne eliberezi de tot răul care ne-a robit de neliniste, de tristeţe şi de obsesii.

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de ură, de desfrânare şi de invidie!

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de gelozie, de mânie şi de frică!

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de orice formă de destrăbălare!

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de farmece şi de vrăjitorie!

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de destrămarea familiei şi de orice rău ascuns!

Te rugăm, izbăveşte-ne, Doamne, de toate relele acestei lumi!

Tu, Doamne, care ai spus «Pacea Mea o las Vouă, pacea Mea o dau vouă!», dăruieşte-ne prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria elibararea de orice formă a răului și

bucuria veşnică, întru împărăţia Ta!

Amin!”

10 sfaturi de aur de la o femeie înțeleaptă, pentru toate femeile: “Păstrează în viața ta doar relațiile cu oamenii veseli”

Dona Maria Jilo este o femeie de 92 de ani de o eleganță specială. În fiecare dimineața la ora 8:00, Dona este deja îmbrăcată, coafată, machiată modest, deși are o vedere slabă.

Femeia nu încetează să acorde timp îngrijirii personale și știe care este rețeta tinereții, sau de fapt rețetele.

1. Nu vă gândiți la cifrele care nu există. Aici mă refer la vârstă, greutate și înălțime. Lasă-i pe medici să se preocupe de asta.

2. Păstrează relațiile doar cu oamenii veseli. Cei nemulțumiți și pesimiști te vor trage la pământ.

3. Continuă să înveți. Cunoaște mai multe despre computer, artizanat, grădinărit, orice. Nu lăsa creierul să lenevească.

4. Prețuiește orice mărunțiș. Bucură-te de el la maxim.

5. Râzi cât mai des, tare și mult. Râzi până vei obosi. Și dacă ai un prieten care te face să râzi mult, stai cât mai mult în preajma lui.

6. Când vrei să plângi: ține-te, suferă și mergi înainte. Unicul om care îți va fi alături toată viața ești tu. Trăiește până ești în viață.

7. Înconjoară-te cu tot ceea ce iubești. Fie este vorba despre familie, animale, plante, hobby, orice. Casa ta este refugiul tău. Nu o abandona.

8. Ai grijă de sănătatea ta. Dacă ești bine, ține-o tot așa. Dacă ai sănătatea instabilă, întărește-o. Dacă nu o poți întări, apelează la un ajutor.

9. Nu reveni acolo unde persistă sentimentul de vinovăție. Mergi oricunde, numai nu acolo unde există o vină.

10. Spune-le celor dragi cât de mult îi iubești și folosește orice ocazie să petreci timpul cu ei.

Rugăciunea de Vineri dimineața – Citește-o astăzi, te va ajuta să scapi de probleme și necazuri

Atunci când te afli într-un impas, rostește această rugăciune de vineri. Rugaciunea de vineri are o putere la fel de mare ca rugaciunea de marti adresata Sfantului Anton.

Aceasta rugaciune te scapa de orice problema. Daca vrei sa isi faca efectele, trebuie s-o spui in fiecare vineri, timp de 9 saptamani, la aceeasi ora.

În zilele de vineri în care te rogi, trebuie să ții post. Cu ajutorul credinței, cele mai grele obstacole pot fi ușor de depășit.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al Lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de Milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primeşti şi puţina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei şi să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins.

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra noastră şi au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră!

Tu cunoşti pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt număraţi.

La Tine scăpăm şi pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău şi să ne ajuţi să biruim toate ispitele care ne învăluie!

Miluieste-ma, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale sterge faradelegea mea.

Doamne, miluieste-ne pe noi ca intru Tine am nadajduit, nu Te mânia pe noi, ci ne izbaveste de vrajmasii nostri, ca Tu esti Domnul nostru!

Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

Tu eşti întărirea, scăparea şi Izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule şi Ţie Slavă şi mulţumire pentru toate Îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Bărbații care te iubesc cu adevărat fac întotdeauna aceste lucruri

Se spune că între o femeie care iubește și un bărbat îndrăgostit, sunt mari diferențe.

Teoretic, am spune noi, pentru că specialiștii spun că și unii și alții se aseamănă foarte tare când i-a lovit săgeata lui Cupidon. Iată cum vă dați seama că un bărbat vă iubește cu adevărat.

Este un foarte bun ascultător și face sacrificii pentru persoana iubită

Bărbatul îți este alături ori de câte ori ai nevoie și simți că poți plânge pe umărul lui? E primul semn clar că e îndrăgostit de tine.

De asemenea, un bărbat care iubește face orice sacrificiu pentru femeia de lângă el și, mai mult decât atât, își arată adevărata față. Și bineînțeles, adevăratele sentimente.

Dacă v-ați mutat împreună și aveți o zi în care nu arătați tocmai cum v-ați dori, bărbatul îndrăgostit vă spune că sunteți la fel de frumoasă.

E mândru de realizările tale

Când un bărbat iubește o femeie, tot ceea ce face ea se va simți ca propriile lui realizări. Este aproape ca mândria pe care o simte mama atunci când copilul lor face ceva bun sau nou pentru prima dată. Un bărbat îndrăgostit nu concurează cu femeia pe care o iubește, un bărbat îndrăgostit câștigă alături de femeia pe care o iubește.

Mai mult, un bărbat îndrăgostit este mândru cu femeia de lângă el și vede tot ce face aceasta. Dar cel mai important este faptul că bărbatul care te iubește, te vrea cu tot sufletul lângă el și luptă pentru tine, apărându-te de oricine ți-ar vrea răul.

Horoscop Turcesc – Vezi ce zodie ești și ce ți-a pregătit destinul

Oricât de mult am încerca să demonstrăm contrariul se pare totuși că horoscopul turcesc îți dezvăluie toate secretele despre ce fel de persoană ești! Ai curaj să afli?

Horoscopul turcesc nu ține cont de luna în care te-ai născut, ci doar de numărul zilei, astfel:

01, 06, 11, 16, 21, 26, 31 – zodie TENEGRI

02, 07, 12, 17, 22, 27 – zodie UMAY

03, 08, 13, 18, 23, 28 – zodie ERLIK

04, 09, 14, 19, 24, 29 – zodie AY DEDE

05, 10, 15, 20, 25, 30 – zodie MERGEN

Descrierea fiecărei zodii:

Cei născuţi în ZODIA TENGRI sunt persoane tare bătăioase. Nu ştiu ce-i aia concurenţă, ce înseamnă să pierzi. Sunt persoane foarte inimoase şi săritoare, însă nu ajută pe oricine.

Să câştigi încrederea unei persoane născute sub acest semn turcesc poate fi o chestiune de ani de zile. Odată ce i-ai câştigat încrederea, poţi spune că ai un prieten pentru eternitate.

Persoanele născute în ZODIA UMAY sunt cele mai familiste din zodiac. Nu suportă ideea de a fi singure. Vor să fie întotdeauna înconjurate de oameni, fie că sunt rude sau prieteni.

Au principii foarte bine înrădăcinate și preferă o viață modestă, dar aducătoare de fericire decât una îndestulătoare, dar plină de neajunsuri sufletești.

Acești nativi au capacitatea de a asculta și de a da sfatui impresionante. Sunt foarte buni psihologi, însă nu și pentru ei.

Persoanele născute în ZODIA ERLIK sunt misterioasele zodiacului. Au un magnetism aparte, o strălucire care reiese din simpla lor prezență.

Aceste persoane reușesc să acapareze atenția tuturor fără să facă ceva deosebit. Sunt extrem de încrezătoare în forțele lor proprii.

Persoanele născute în zodia AY DEDE sunt visătoare și aventuriere. Nu sunt stabile absolut deloc. Le place să experimenteze mereu lucruri noi, iar asta e valabil și în relațiile de prietenie/ iubire.

Acești nativi mai au ceva în plus: sunt oamenii cu care și-ar dori oricine să pornească la drum. Urăsc trădarea și urăsc falsitatea, ala că nu e de mirare că își atrag și foarte multe antipatii, mai ales când spun ce au pe suflet.

Cum se zice în spaniolă, nu au păr pe limbă (no tienen pelos en la lengua). În dragoste dau totul și pot deveni extrem de suspicioși și de posesivi.

Persoanele născute în ZODIA MERGEN sunt inteligenții, timizii, calculații zodiacului. Pot duce la bun sfârșit strategii extrem de complicate și de complexe.

Ele sunt numite de multe ori creierele multor acțiuni. Își dau și duhul când trebuie să-și dovedească eficiența și nu suportă să li se pună limite din partea persoanelor care le sunt inferioare din punctul lor de vedere.

În dragoste pot deveni extrem de posesivi, însă doar dacă au certitudinea că partenerul de viață e cam plimbăreț.

Mariana Cojocaru – Ce spune luna în care te-ai născut despre viața și destinul tău

Luna în care ne-am născut înfluenţează destinul fiecăruia dintre noi. Astrologul Mariana Cojocaru detaliază pentru fiecare zodie.

Luna ianuarie vine cu inghetul si cu capacitatea de purificare a ceea ce reprezinta natura, latura umana.

Luna februarie vine cu reforma , care e specifica zodei varsatorilor dar si primei decade a varsatorilor, totul renaste.

Luna martie vine cu decanul doi si 3 din zodia pestilor si primul din berbec, acolo e gingasia, izvoarele datatatoare de viata.

Aprilie vine cu doi decani care apartin berbecului si al treilea in taur.

Combinatia pentru aprilie e extraordinara, intre forta, iubire si statornicie.

Luna iunie este denumită luna macilor, deja au apărut macii , decanul 2 şi 3 vine cu partea asta care tine de Mercur si gemenii indica faptul ca cuvântul de ordine e cel dat de luna, luna care guverneaza racul , cel de-al treilea decan, acolo e sensibilitatea, empatia şi familia .

Luna iulie este o combinaţie intre decanul 2 si 3 din rac unde guvernatoare este luna si decanul intai din leu unde decan e soarele.

Luna august cuprinde doi decani, din leu si elementele de baza sunt specifice zodiei leului, caracterul, mandria, dreptatea, tot in august e si primul decan, unde analiza, pedanteria,lucrurile care tin de elemente puternice si profund critice nu fac decat sa dea o structura a lunii august in care perfectionismul sa fie dominant.

Luna septembrie vine cu elemente specifice inceputului de toamna.

Cei care se nasc intr-o astfel de luna au o structura cu totul aparte, sunt de o curatenie si puritate rar intalnita, iar ultimele 10 zile din septembrie apartin balantei unde guvernează Venus, romantismul, belsugul.

Luna octombrie unde avem decanul intai din scorpion. Anul acesta e un an cu vibratie numerologica 10, va fi cea mai importanta luna din acest an, deci sa tinem cont de aceste elemente si semne care vin, se anunta schimbari la care nu ne asteptam.

Luna noiembrie vine cu un număr maestru, in care lucrurile vin sa confirme cat de importanţi sunt cei care ne guverneaza destinele

Luna decembrie este luna nasterii lui Isus. Lucrurile deja sunt menite sa fie cu totul altfel, predomina credinta, lumina.

20 proverbe cu înțeles subtil: “Nu-i vorbi niciodată de rău pe alții!”

Codul etic al amerindienlior ne poate inspira pe toți să realizăm schimbări importante în modul în care percepem viața.

1. Treziți-vă împreună cu soarele și rugați-vă. Vă puteți ruga singur sau într-un grup, ori de câte ori doriți. Marele spirit te aude doar dacă îi vorbești.

2. Fiți răbdători cu cei care și-au pierdut calea . Veți întâlni oameni care au ieșit de pe drumul lor. Rugați-vă să își găsească drumul înapoi spre o viață bună.

3. Găsiți-vă pe voi înșivă. Nimeni altcineva nu poate netezi calea pentru voi, deși unii ar putea încerca. Și amintiți-vă, nimeni nu poate să urmeze calea î locul vostru. Ei pot merge cu voi, dar nimeni nu poate face asta pentru voi.

4. Respectați persoanele care intră în casa voastră. Serviți-le cu cea mai bună mâncare, oferiți-le patul cel mai confortabil și tratați-le cu respect și bunătate.

5. Nu luați niciodată ceea ce nu vă aparține. Fie că este vorba despre o persoană, o comunitate, natura sau cultura cuiva.

6. Respectați totul de pe Pământ – fie animal, plantă, persoană sau loc; tratați totul cu respect.

7. Respectați opiniile și dorințele celorlalți. Nu batjocoriți. Respectați expresiile și experiențele altora. Permiteți fiecărei persoane să aibă propria opinie.

8. Nu vorbiți niciodată rău, despre nimeni . Energia negativă pe care o trimiteți în univers va reveni la voi mai puternică.

9. Cu toții facem greșeli. Iertați greșelile.

10. Gândurile negative generează daune fizice și emoționale. Așa că practicați gânduri pozitive și atenția.

11. Natura nu ne aparține, noi aparținem Mamei Natură. Natura face parte din familia noastră globală.

12. Copiii sunt viitorul nostru. Ghidează-i cu înțelepciune și învață-i despre viață.

13. Evitați să frângeți inimile celorlalți. Durerea se va întoarce.

14. Spuneți întotdeauna adevărul. Adevărul ne eliberează.

15. Păstrați echilibrul. Asigurați-vă că sinele mental, spiritual, fizic și emoțional se află în echilibru.

16. Asumați-vă responsabilitatea. Luați o decizie conștientă despre ce veți deveni, ce acțiuni veți face și cum veți arăta în spatele acestor acțiuni.

17. Respectați intimitatea și spațiul altor persoane. Amintiți-vă, sunteți oaspete în spațiul personal al celorlalți.

18. Fiți încrezători. Nu puteți să să-i ajuți pe ceilalți, dacă nu sunteți încrezători în voi.

19. Respectați credințele religioase ale altor persoane. Nu impuneți niciodată credințele voastre nimănui.

20. Împărtășiți mereu fericirea.

Povețe și Învăţături de la Părintele Ilarion Argatu – Rugăciunea care îți îndeplinește dorinţele și dezleagă tot ce a fost legat

În cartea „Paraclisul şi câteva dintre învăţăturile preacuviosului părinte Ilarion Argatu”, duhovnicul le arată credincioşilor toţi paşii pe care trebuie să-i urmeze dacă le merge rău: dacă sunt „legaţi” cumva şi nu au spor la bani, putere de a munci, dacă asupra casei se abat necazuri, dacă cineva a umblat cu necuratul şi a făcut vrăji.

Părintele spune că cel mai important lucru, înainte de a începe rugăciunea de 9 zile este să fii pregătit sufleteşte şi curat, adică spovedit de păcate.

Iată învăţăturile părintelui Argatu pentru sănătate, spor şi alungarea răului:

„Pentru aceasta trebuie să fii pregătit, adică spovedit de păcate. În timpul celor 9 zile, dacă eşti femeie trebuie sa fii curata, adica nu in perioada aia.

Se posteşte 9 zile, ţinându-se post negru luni, miercuri şi vineri, până la ora 24.00. În fiecare zi se fac următoarele rugăciuni:

Ziua se fac 40 de metanii, plus rugăciunile tale zilnice sau Tatăl Nostru spus cât mai des. Seara, după ora 22.00, mai bine spre ora 24.00, faci rugăciune. Se face Acatistul Mântuitorului şi se aprind 9 lumânări, aşezate în formă de cruce.

Dacă nu ai Acatistier spui Tatăl Nostru astfel: 3 metanii plus Tatăl Nostru plus Rugăciunea de cerere şi repeţi aceasta până faci 40 de metanii.

Atenţie:

-Cine nu poate duce postul până la ora 24.00, îl poate opri la ora 18.00 sau la ora 21.00 şi poate mânca doar o masă de post. Dacă ai mâncat de 2 ori, ţi-a furat cel intunecat postul.

-În cursul zilei sau cu 2 ore înainte de masă, iei o bucăţica de Anafura plus un pahărel mic de aghiazmă făcută cu molitfele sfântului Vasile. -Lumânările pe care le aprinzi se lipesc pe o tavă sau o placă de faianţă sau cărămidă. Ele trebuie să ardă complet. Aceasta este important.

Rugăciune de cerere:

Dezleagă, Doamne, toate vrăjile si farmecele cu care m-au legat vrăjmaşii mei ştiuţi şi neştiuţi, dezleagă-le şi întru nimica să se prefacă.

Cearta, duhurile necurate, pe pustiu să se ducă, unde om nu locuieşte, şi apoi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine robul tău (numele) apăra-mă!

Vei vedea cum încep să se neliniştească anumite persoane dintre cunoştinţe, chiar şi rude. Cei care devin neliniştiţi vor neapărat să vină la tine. Uneori îţi cer socotelă: pentru ce li se întâmpla lor necazuri?

Vrăjitorii, în timpul rugăciunilor îşi primesc fiecare ce a trimis. Vezi pe cei nelinştiţi-aceştia sunt vrăjitorii. Nu le spui nimic, dar îi pomeneşti în rugăciune.

Zici:

Dezleagă, Doamne, toate vrăjile cu care m-a legat vrăjmaşul meu(numele), dezleagă-le! Dezleagă şi intru nimic să se prefacă, alungă duhurile necurate, pe pustiu să se ducă şi la mine să nu se mai întoarcă, iar pe mine, robul tău (numele) iartă-mă!

În timpul rugăciunii cere:

Dezleagă, Doamne, darul de bani, de casă, de îmbrăcăminte, de încălţăminte, darul de Cununie, priceperi ca: priceperea de a face bani, de a face curat, memoria, puterea de munci cu pricepere şi spor, etc (tot ce crezi că ţi-a fost legat). Amin!

“Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gabriel, duceţi nevrednica mea rugăciune şi nevrednicul meu post la bunul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor mele, ale părinţilor mei, ale bunicilor mei, ale celor adormiţi din neamurile noastre, ale moşilor şi strămoşilor până la al nouălea neam şi-mi dăruiţi mie împlinirea dorintei mele (spui dorinţa)”.

Ce spune Zodia Egipteană despre viața ta – Foarte interesant de citit și bine de știut

Zodiacul egiptean este format din 12 semne. Anumite zile ale anului sunt reprezentate de fiecare dintre acestea.

Fiecare semn astrologic este simbolizat de un zeu egiptean despre care se crede ca te poate ajuta, te va calauzi si iti va oferi talente deosebite.

Vechii egipteni credeau ca personalitatea si viata lor erau determinate de semnul in care s-au nascut. Iata ce ar spune acestia despre destinul tau:

1. Nilul (1-7 ianuarie, 19-28 iunie, 1-7 septembrie, 18-26 noiembrie)

Primul semn al zodiacului egiptean este numit Nilul. Reprezinta un nou inceput. Oamenii nascuti sub acest semn sunt foarte pasionati de viata.

Ei incearca sa evite conflictul oricand pot. Le place sa viseze despre posibilitatile vietii. Ei sunt cel mai compatibili cu semnele Amon-Ra si Set.

2. Amon-Ra (8-21 ianuarie, 1-11 februarie)

Cel de-al doilea semn egiptean este Amon-Ra. Oamenii nascuti sub acest semn devin lideri buni. Prima impresie pe care ti-o lasa este ca sunt foarte controlati si increzatori.

Ei se straduiesc sa fie cei mai buni in ceea ce fac si sunt capabili sa ii motiveze si sa-i incurajeze pe ceilalti. Ei pot gasi cariere de succes in consiliere sau indrumarea altora. Sunt compatibili cu Nilul si Horus.

3. Mut (22-31 ianuarie, 8-22 septembrie)

Al treilea semn este Mut. Mut este un simbol egiptean al mamei. Oamenii nascuti sub acest semn sunt protectori prin natura si pot deveni parinti buni.

Ei sunt ganditori logici si practici si se vor descurca bine in cariere in drept, in asistenta medicala sau in invatamant. Sunt cel mai compatibili cu semnele lui Amon-Ra si Thoth.

4. Geb (12-29 februarie, 20-31 august)

Oamenii nascuti sub semnul lui Geb sunt amabili si sensibili. Ei au incredere in intuitia si sentimentele lor si pot fi afectati profund de lucrurile care se intampla in lume.

Ei sunt constienti de mediul inconjurator si de orice rau facut planetei. Ei sunt cel mai compatibili cu semnele Set si Horus.

5. Osiris (1-10 martie, 27 noiembrie-18 decembrie)

Oamenii nascuti sub semnul egiptean Osiris au doua fete ale personalitatii lor. Pe de o parte, sunt puternici, iar pe de alta parte sunt vulnerabili.

Ei sunt independenti si isi urmaresc obiectivele cu entuziasm, ghidati si de marile lor rezerve de energie. Sunt cel mai compatibili cu semnele Isis si Thoth.

6. Isis (11-31 martie, 18-29 octombrie, 19-31 decembrie)

Oamenii nascuti sub semnul lui Isis sunt foarte directi. Le place sa puna punctul pe i, fara neintelegeri sau ocolisuri.

Deoarece Isis este un protector natural, ei sunt foarte atasati si mamosi fata de cei pe care ii iubesc. Ei au o personalitate energica si jucausa. Sunt compatibili cu semnele lui Osiris si Thoth.

7. Thoth (1-19 aprilie, 8-17 noiembrie)

Thoth este cunoscut ca zeul intelepciunii. Oamenii nascuti sub semnul acesta egiptean sunt buni in rezolvarea problemelor.

Ei au o memorie de invidiat si nu uita niciodata o fapta buna facuta de altcineva. Ei sunt o fire romantica si cauta mereu un partener stabil. Sunt compatibili cu semnele lui Bastet si Isis.

8. Horus (20 aprilie – 7 mai, 12-19 august)

Oamenii nascuti sub semnul lui Horus au o multime de curaj. Ei isi asuma riscuri pentru a-si atinge obiectivele. Le place sa fie la conducere si cauta mereu sentimentul de siguranta.

Ei sunt optimisti si doresc sa fie intotdeauna cei mai buni in viata. Sunt compatibili cu semnele Bastet si Geb.

9. Anubis (8-27 mai, 29 iunie – 13 iulie)

Oamenii nascuti sub acest semn astrologic egiptean iubesc singuratatea. Ei sunt foarte pasionali si au nevoie de timp pentru a fi introspectivi.

Ei sunt introverti care iubesc mediile pasnice. Emotiile lor pot fi intense, dar in general sunt foarte calmi si chiar temperati. Ei sunt increzatori si au un aer regal atunci cand ii cunosti. Sunt compatibili cu semnele Bastet si Isis.

10. Seth (28 mai – 18 iunie, 28 septembrie – 2 octombrie)

Oamenii nascuti sub semnul egiptean Seth sunt perfectionisti care cauta intotdeauna schimbarea. Le este dificil sa isi petreaca timpul intr-un singur loc.

Ei sunt comunicatori buni si iubesc sa fie centrul atentiei. Ei au personalitati extrovertite si iubesc provocarea oricarui obstacol. Ei sunt cel mai compatibili cu semnele Geb si Nilului.

11. Bastet (14-28 iulie, 23-27 septembrie, 3-17 octombrie)

Oamenii nascuti sub semnul lui Bastet cauta pacea si echilibrul in viata lor. Ei au un simt intuitiv puternic si au o capacitate naturala de a simti adevaratele motive ale altora. Ei pot fi atrasi de ocultism si metafizica. Sunt compatibili cu semnele Sekhmet si Horus.

12. Sekhmet (29 iulie – 11 august, 30 octombrie – 7 noiembrie)

Oamenii nascuti sub semnul lui Sekhmet sunt foarte practici si cu picioarele pe pamant. Ei sunt foarte inteligenti si se descurca cel mai bine in pozitii de autoritate.

Sunt perfectionisti si au un bun simt al corectitudinii si al dreptatii. Ei ar excela intr-o cariera ca judecatori sau directori de companie. Ei sunt cel mai compatibili cu semnele Bastet si Geb.

Adevăruri ciudate despre Zodia Taur – Cu siguranță cea mai încăpățânată zodie

Cea mai incapatinata zodie a horoscopului este zodia taur, iar asta este foarte clar pentru persoanele care sunt in aceasta zodie, dar si pentru cei care au avut sau au de-a face cu ea.

Taurii sunt persoane foarte legate de familie, o considera o prioritate in viata lor si se incred cu greu in persoane care nu le sunt rude.

Iti dai seama imediat daca un Taur este suparat, il doare ceva sau din contra, este multumit si vesel, nu e nevoie sa iti spuna asta folosind cuvinte. Poti recunoaste foarte usor sentimentele unui Taur uitandu-te la fata lui.

Taurii sunt persoane care nu mint niciodata atunci cand vine vorba de sentimente sincere si puternice. Daca ai norocul ca un Taur sa iti declare dragostea sa, atunci trebuie neaparat sa il crezi pe cuvant pentru ca nu spune asta oricui si nici daca ceea ce simte nu e suficient de intens.

Un partener Taur nu te lasa niciodata la greu, e mereu alaturi de tine si te sprijina neconditionat.

Taurii sunt persoane care muncesc din greu, de obicei, dar exista si momente in care tot ceea ce isi doreste un Taur este sa nu faca nimic si sa se relaxeze.

Ai mare grija sa nu calci niciodata pe coada un Taur. Daca nu ai rude sau prieteni Tauri probabili nu stii cat de inversunati pot fi chiar si cu persoanele apropiate. Tine cont de sfatul nostru si mai bine taci decat sa ai o disputa cu un Taur, ne vei multumi la momentul respectiv.

Taurii sunt persoane cu o frumusete aparte la exterior, dar au si o minte inteligenta, extrem de atragatoare. Tin minte absolut totul, nimic nu le scapa. Taurii sunt in general, persoane linistite, prefera sa stea in zone unde nu exista prea mult zgomot. Singurul zgomot pe care il accepta Taurii este sunetul muzicii de calitate.

Daca vrei sa recuperezi un partener Taur, nu incerca tactica de a-l face gelos. Vei reusi exact contrariul, nu vei face decat sa il convingi ca nu are rost sa mai aiba sentimente pentru tine.

Taurii sunt persoane extrem de incapatanate. Nu-i poti convinge niciodata ca tu ai dreptate si ei nu. Nici nu are rost sa inceri, mai ales in situatiile cand o tin pe a lor pana in panzele albe.

Taurii traiesc in lumea lor si nu ii deranjeaza asta. Multa lume nu reuseste sa descifreze acest univers mult prea complex al Taurilor.

Taurii sunt genul de parteneri care fac pe plac persoanei iubite. Taurii nu scot bani grei din buzunari pentru a-si face fericita perechea, dar apleaza la detalii semnificative, la gesturi mici, cu care stiu sigur ca o pot cuceri.

Pentru persoana de care e indragostit, un Taur ar putea face chiar sacrificiul de a fi un bun ascultator, dar chiar si asa, nu ii va da dreptate.

Taurii nu tin niciodata in ei ceea ce simt, mai ales atunci cand sunt nervosi. Nu obisnuiesc sa barfeasca, asa ca iti vor spune direct ce parere au despre tine. Bine ar fi sa nu scoti din sarite un Taur, are nevoie de mult timp sa se linisteasca.

5 lucruri pe care sa nu i le spui niciodata nativului din zodia Taur:

1. „Grabeste-te, hai mai repede!”

Nu vei reusi niciodata sa faci un nativ din zodia Taur sa se grabeasca. Este o persoana calma, rabdatoare si inceata, asa ca nu schiteaza niciun gest daca nu este presat de situatie.

2. Nu incerca sa il convingi sa renunte la bani.

Taurul este extrem de materialist. In orice face scopul este obtinerea resurselor financiare. Taurii sunt persoanele care fac avere, care strang in permanenta, care lupta mereu sa faca profit si nu vei putea sa schimbi acest lucru in niciun chip.

3. „Schimba-te!”

Nu vei putea convinge un Taur sa se schimbe niciodata. Este foarte convins ca tot ceea ce face este bine si i se potriveste. Daca se simte bine cu felul in care i se desfasoara viata nu se va schimba sub nicio forma si nu il vei putea convinge nici daca ii oferi argumente puternice.

4. Nu il acuza de inselaciune sau minciuna.

Taurul este o persoana corecta si fidela. Daca intra intr-o relatie va fi corect pana la capat si se asteapta si de la celalalt la acelasi comportament.

El actioneaza cu corectitudine si sinceritate maxima in orice relatie din viata lui, indiferent de natura acesteia. Daca il acuzi ca a inselat sau a mintit in vei rani groaznic si se va simti umilit.

5. Nu ii adresa cuvinte care il determina sa devina gelos.

Nativul acestei zodii se numara printre cei mai gelosi oameni. Posesivitatea sa nu are margini si atunci cand este intr-o relatie isi doreste ca partenerul sa i se dedice cu totul. Uneori este gelos chiar si cand vine vprba de relatiile de prietenie din viata sa.

Recomandări